Klauzula Dnia Otwartego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem podanych danych osobowych jest Em Pe Studio Design Sp. z o.o. prowadząca Niepubliczną Policealną Międzynarodową Szkołę Kostiumografii i Projektowania Ubioru w Warszawie (dalej jako „MSKPU”), ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000173069, NIP 5213251384, kapitał zakładowy 50 000 zł, e-mail: info@mskpu.pl, tel.: +48 22 299 66 47 (dalej jako „Administrator”).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji poniższych celów przetwarzania. Prosimy pamiętać, iż udzielone zgody mogą być cofnięte w każdym czasie.

Ponadto Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w poniższych celach:

  • zapisu na Dzień Otwarty MSPKU prowadzony online w dniu 24.03.2023 r. („Dzień Otwarty”), jego organizacji oraz Państwa udziału w nim,
  • prowadzenia z Państwem korespondencji w powyższych sprawach,
  • przesyłania informacji marketingowych jeżeli udzielono zgody lub jeżeli podstawą prawną przetwarzania są dozwolone, prawnie uzasadnione interesy Administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”).

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane w prawnie dozwolonych i uzasadnionych interesach Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) związanych z prowadzeniem statystyk oraz analizą i raportowaniem danych dotyczących zapisu, organizacji oraz Państwa udziału w Dniu Otwartym, jak również w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Wszystkie powyższe cele przetwarzania zwane będą łącznie „Celami przetwarzania”.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji Celów przetwarzania, w szczególności zapisu, organizacji oraz Państwa udziału w Dniu Otwartym MSKPU oraz prowadzenia związanej z tym korespondencji. W zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy, nie dłużej jednak niż 5 lat od daty wyrażenia zgody. Następnie Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej stron.

Odbiorcami Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT, podmioty dostarczające infrastrukturę i obsługę informatyczną, upoważnieni współpracownicy biorący udział w organizacji Dnia Otwartego) w zakresie w jakim biorą udział w procesie zapisu i organizacji Dnia Otwartego oraz prowadzenia związanej z tym korespondencji, a także obsługi informatycznej procesów przesyłania i przechowywania Państwa danych. Odbiorcami Państwa danych mogą być także podmioty świadczącym na rzecz Administratora usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne. W przypadku działań marketingowych odbiorami Państwa danych mogą być również domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe w zakresie, w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Administratora.

W zależności od sytuacji podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) RODO.

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz organizacji międzynarodowych.

Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

W sprawach danych osobowych mogą Państwo wysłać wiadomość na adres Administratora: info@mskpu.pl.